Tercüme Bürosu

Yazılı Tercüme

Ticaret sicil gazetesi, sözleşmeler, finansal raporlar, hissedarlar sözleşmeleri, taahhütnameler, vekaletnameler, nüfus kağıt örneği, şirket kuruluş evrakları, vergi levhası, kanun ve yönetmelikler, imza sirküleri, mali belgeler, vasiyetname, faaliyet raporları, sabıka kaydı belgesi, ihale şartnameleri, askerlik terhis belgesi, toplantı tutanaklar, yurtdışı ihale dosyası, diploma, mahkeme kararları, tahkim kararları, diploma eki,  bilirkişi görüşleri, boşanma kararları, hukuki mütalaalar, sanık-tanık ifadeleri, ruhsatlar, transkript, patent başvuru belgeleri, yurtdışı vize başvuru evrakları, uzman doktor raporu,

Konusunda uzman yeminli tercümanlarımız ile yazılı tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Toplantılar, nikâh daireleri, noterde evlilik beyanlarında, nikâh dairelerinde, tapu dairelerinde, mahkemelerde tüm dillerde yeminli sözlü tercüme hizmeti verilir.

Noter Tasdikli Tercüme 

Talep edilmesi halinde, yeminli belgelerin noter tasdiki şirketimizce sizin adınıza yapılmaktadır.

Hukuki belgeler nelerdir?

Mahkeme kararları, Sözleşme, boşanma kararları, Hissedarlar Sözleşmesi, ibraname, Vekaletname, ihtarname, taahhütname, Kanun ve Yönetmelik, mahkeme Dilekçeleri, Mahkeme Kararı, Tahkim Kararı, Bilirkişi Görüşü, Hukuki Mütalaa, Patent ve Marka Başvuruları,